Skupina Electropoli, která se specializuje na povrchovou úpravu a působí v řadě zemí, nabízí také povrchovou úpravu dílů technologií žárového zinkování ponorem.
Díly se pokryjí vrstvou zinku ponořením do lázně zinkové taveniny o teplotě 450°C.

Tato metoda zlepšuje vlastnosti dílu z hlediska korozní odolnosti, těsnosti a mechanické pevnosti.

Jako každá technologie spočívající v nanášení vrstev se žárové zinkování skládá z několika etap:
1) Odmaštění: Cílem je odstranit veškeré nečistoty a mastnotu, která brání rozpouštění oxidů železa na povrchu dílu. Provádí se v lázních se silně alkalickými solemi a činidly, s přidáním saponátů a tenzidů, při teplotě 60-90°C.
2) Po odmaštění následuje oplach, aby přípravky neznečistily lázně v dalších operacích.
3)Cílem moření je odstranění kalamínu a dalších oxidů, které se nacházejí na povrchu oceli.
4) Po moření se rovněž provádí oplach k odstranění solí železa a zbytků kyseliny, které by další operace znečistily.
5) Ponoření do lázně s tavidlem brání tomu, aby ocel před vstupem do zinkovací lázně znovu oxidovala. Rozklad tavidla rovněž podporuje metalurgickou reakci mezi železem a zinkem při ponoření dílu do zinkovací lázně. Lázeň s tavidlem je vodní roztok chloridu zinečnatého a chloridu amonného.
6) Sušení probíhá v sušicí peci s cílem osušit tavidlo, zvýšit teplotu dílu, zabránit teplotnímu šoku a tím stříkání zinku při ponoření dílu do zinkovací lázně.
7) Žárové zinkování: poté se díly ponoří do lázně se zinkovou taveninou o teplotě 450°C. Doba zdržení v lázni závisí na požadavcích na povrchovou úpravu, rozměrech a tloušťce dílů, a liší se i podle jejich typu a tvaru (dle zadávacích podmínek).
8) Pozinkované díly poté volně na vzduchu chladnou a dle potřeby se kontrolují, případně se upravují na požadované rozměry a montují s dalšími komponenty do dílčích celků, které mohou zákazníci přímo použít.

Pøíprava povrchu dílù je nedílnou souèástí pøed procesem aplikace laku, která zaruèí dostateènou pøilnavost laku na pøedmìtných dílech. Tato mùže být realizována následujícími technikami:

  • - Mechanicky
  • - Chemicky
  • - Termicky
  • - Elektrolyticky
  • - Atd.

Nejèastìji používanými technikami jsou:

  1. Odmaštìní, jehož cílem je odstranìní olejù a maziv z povrchu dílù
  2. Moøení, jehož cílem je eliminace oxidaèních procesù

Tyto dva kroky zanechávající povrch materiálu ve stavu, který umožòuje následnou dostateènou pøilnavost povrchové úpravy.