Compliance program

Compliance program společnosti ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.

„My, společnost ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o., evropský leader povrchových úprav, odvádíme práci v co nejvyšší kvalitě s nejmodernějším technickým vybavením za použití nejlepších technologických postupů. Maximální spokojenost zákazníků je cílem našeho podnikání. Dbáme na ochranu životního prostředí, zlepšování pracovního prostředí a systému bezpečnosti práce. Klademe nejvyšší důraz na dodržování všech morálních, etických a zákonných povinností a pravidel, a to stran veškerých osob podílejících se na fungování společnosti. Odsuzujeme a rozhodně netolerujeme protizákonné jednání osob podílejících se na fungování společnost a budujeme komplexní preventivní program předcházení vzniku nežádoucího jednání. Dáváme si záležet na budování dlouhodobých obchodních partnerství a při vzájemné spolupráci považujeme čestné a korektní jednání za samozřejmost. V rámci pracovního kolektivu klademe důraz na týmovou práci, přátelské prostředí, motivaci a odbornou způsobilost pracovníků. Jsme stabilní, spolehliví a plníme to, co slíbíme. Jakákoliv činnost je vždy vykonávána s nejlepším vědomím a svědomím.“

Ve jménu výše uvedeného kréda přijala společnost ELECTROPOLI Compliance program společnosti, tedy komplexní interní systém, soubor pravidel, jehož smyslem je vytvořit obraz správného, právního a legálního chování pracovníků a tento sladit s morálními a etickými hodnotami a právními ustanoveními. Cílem Compliance programu společnosti je:

1) Předcházet vzniku jakýchkoli nežádoucích situací, 2) Minimalizovat veškeré protiprávní, neetické či jakkoli jinak škodlivé jednání zaměstnanců společnosti, 3) Nastavit správné procesy odhalování a trestání takového jednání i situací, aby došlo k jejich eliminaci.

Compliance program společnosti stanovuje jasná pravidla chování pro zaměstnance a bojuje tak proti protiprávnímu jednání zejména v těchto rizikových okruzích:

1) Ohrožení života a zdraví osob, 2) Ohrožení majetku třetích osob i společnosti, 3) Jakákoli forma korupčního jednání, 4) Nekalosoutěžní jednání či jakékoli formy pomluv, nekalé obchodní praktiky, 5) Poškozování životního prostředí, 6) Ochrana osobních údajů, 7) Střet zájmů.

V rámci svého boje proti protiprávnímu jednání, jakož i v souladu s preventivním a proaktivním přístupem předcházení vzniku nežádoucích situací, společnost zakotvila ve svém systému následující dokumentaci, kterou jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci i obchodní partneři. Jsou jimi:

a) Etický kodex, b) Kodex chování při kontaktu s třetími osobami, c) Protikorupční program společnosti, d) Interní směrnice a pravidla chování.

Věříme, že Compliance program pro boj proti protiprávnímu jednání by měl být součástí politiky každé moderní společnosti, která cílí na zamezení vzniku nežádoucích situací. Věříme, že náš compliance program má smysl a věříme, že snad inspirujeme k jeho zakotvení všechny naše obchodní partnery i další subjekty.

ETICKÝ KODEX PROTIKORUPČNÍ PROGRAM KODEX CHOVÁNÍ PŘI KONTAKTU S TŘETÍMI OSOBAMI